Ce este ajutorul public judiciar? 

01.08.2023

 

Orice persoană fizică ce nu reușeste să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

 

Ajutorul public judiciar se acordă în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia celor penale.

 

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.

 

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (vezi aici), ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat ( vezi aici model cerere);

b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar ( vezi aici model cerere);

c) plata onorariului executorului judecătoresc ( vezi aici model cerere);

d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită ( vezi aici model cerere). 

 

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. ( vezi aici model de declarație)

 

Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute mai sus. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la lit. a)-c), nu poate depăşi, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

 

Beneficiază de ajutor public judiciar persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

 

Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

 

Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

 

Cererea pentru acordarea ajutorului se poate formula oricând în cursul judecăţii şi se menţine pe tot parcursul etapei procesuale în care a fost solicitat. Adică puteți preciza chiar în curprinsul cererii de chemare în judecată sau întampinării ( în cazul în care ați fost chemat în judecată) faptul că doriți să beneficiați de acest ajutor, iar o dată ce vi se acordă, aceste facilități sunt valabile pe toată perioada cât se judecă cauza în fața acelei instanțe. Atenție însă, dacă judecata se continuă la instanța superioară, ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac ( apel, recurs, revizuire, contestație în anulare) se poate acorda în urma unei noi cereri.

 

În cazul în care v-a fost respinsă cererea sau v-a fost acordat doar parțial ajutorul (de exemplu vi s-a admis eșalonarea taxelor de timbru în mai puține rate decât ați cerut), aveți posibilitatea de a formula o cerere de reexaminare (vezi aici model) împotriva încheierii instanței, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Cererea de reexaminare se soluţionează  de un alt completde judecată ce se va pronunța, de această dată prin încheiere irevocabilă ( ce nu mai poate fi atacată).

 

Atenție, însă, în cazul în care vi s-a admis eşalonarea sau amânarea taxelor judiciare de timbru și nu achitați sumele stabilite, instanţa transmite hotărârea (încheierea), care constituie titlu executoriu, organelor competente, pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite.