Cum mă pot apăra?01.02.2024

 

Conform art.205 alin.1 din Codul de procedură civilă „ Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de chemare în judecată.”

 

Mai mult, conform art.208 din Codul de procedură civilă, „ Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.”, iar „ Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.”Pasul 1. Redactați întâmpinarea

Completați modelul de întâmpinare (vezi aici) conform instrucțiunilor.

 

Conform art. art.205 alin.2 din Codul de procedură civilă, întâmpinarea trebuie să cuprindă:

 

a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dacă locuiți în străinătate, precizați domiciliul ales în România, unde urmează să vi se facă toate comunicările privind procesul;

 

b) dacă este cazul, excepţiile procesuale pe care le invocați faţă de cererea reclamantului; (neregularităţi procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura de judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la acţiune urmărind, după caz, declinarea competenţei, amânarea judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii) Exemplu: excepția de necompetență, excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, excepţia litispendenţei, excepţia conexităţii, excepţia autorităţii de lucru judecat etc.

 

c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii de chemare în judecată;

 

d) dovezile cu care vă veți apără împotriva fiecărui capăt din cererea reclamantului.

 

Când doriți să vă dovediți cererea prin înscrisuri, trebuie să atașați fiecărui exemplar al întâmpinării copii după înscrisurile ( probele) pe care le-ați precizat în cererea dumneavoastră. Fiecare înscris trebuie certificat pentru conformitate cu originalul ( adică dumneavoastră trebuie să scrieți, în josul paginii sau unde se poate și este vizibil, pe fiecare pagină, mențiunea „ Conform cu originalul” și semnați lângă această mențiune). Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.

 

În cazul în care doriți să dovediți cele expuse în întâmpinare sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul reclamantului, cereți înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă este persoană fizică. Dacă reclamantul este persoană juridică, aceasta din urmă va răspunde în scris la interogatoriul pe care va trebui să îl ataşati întâmpinării.

 

Când doriți să vă folosiți de dovada cu martori, trebuie să le precizați numele, prenumele şi adresa, precum și, dacă este cazul, şi adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

 

e) semnătura.

Pasul 2. Depuneți întâmpinarea

Atenție, trebuie să vă încadrați în termenul de depunere precizat în citația/comunicarea primită de la instanță !

 

Conform art. 208 alin.2 din Codul de procedură civilă „ Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.”

 

Pentru a calcula care este ultima zi în care puteți depune întâmpinarea trebuie să aveți în vedere prevederile art. 181 alin.1. pct.2 din Codul de procedură civilă conform cărora „ când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte”.

 

Întâmpinarea poate fi depusă:

 

a) personal, la registratura instanței ( pur și simplu vă deplasați la sediul instanței unde trebuie depusă cererea și căutați/întrebați acolo unde este registratura; verificați înainte care este programul de la registratură - vezi aici).

 

b) prin reprezentant convențional (persoană pe care ați împuternicit-o prin procură / împuternicire să vă reprezinte/să depună cererea pentru dvs.);

 

c) prin poştă, cu confirmare de primire și , în mod ideal, cu conținut declarat sau curier;

 

d) prin fax sau prin poşta electronică; cererea se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea de către lucrătorul de la registratura instanței a ştampilei de intrare.

  •  

Precizări:

 

* întâmpinarea se va întocmi în atâtea exemplare câte părți sunt și un exemplar pentru instanță ( de exemplu: dacă ați fost dat în judecată de către două persoane, întâmpinarea va fi întocmită în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte adversă, unul pentru instanță și unul îl păstrați dumneavoastră, pentru că pe acest din urmă exemplar vă va pune lucrătorul de la registratură o ștampilă cu numărul de înregistrare);

 

* trebuie să atașați fiecărui exemplar al întâmpinării copii după înscrisurile (probele) pe care le-ați precizat în aceasta, iar fiecare înscris trebuie certificat pentru conformitate cu originalul (adică dumneavoastră trebuie să scrieți, în josul paginii sau unde se poate și este vizibil, pe fiecare pagină, mențiunea „ Conform cu originalul” și semnați lângă această mențiune). Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat;

 

* dacă reclamantul a chemat în judecată sunt mai mulţi pârâţi printre care vă aflați și dumneavoastră, aveți posibilitatea de a  răspunde împreună, toţi sau numai o parte din dumneavostră, printr-o singură întâmpinare;

 

* conform art. 208 alin.1 din Codul de procedură civilă „ Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.”

 

Pasul 3. Opțional. Cererea reconvențională

Conform art. 209 alin.1 din Codul de procedură civilă „ Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să formuleze cerere reconvenţională.”  ( vezi aici model)

 

De asemenea, conform art.209 alin.4 din Codul de procedură civilă, „ Cererea reconvenţională se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată.”

Pasul 4. Răspunsul la întâmpinare

 

 

Conform art.201 alin.2 din Codul de procedură civilă  „ Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care poate depune răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.”

 

Așadar, pentru a vedea dacă reclamantul a depus un răspuns la întâmpinarea dumneavoastră trebuie să vă deplasați la arhiva de la sediul instanței ( vezi aici) unde ați depus întâmpinarea și să solicitați consultatea dosarului în care sunteți parte.

Pasul 5. Așteptați să vă vină citația acasă

Potrivit dispozițiilor art.201 din Codul de procedură civilă ” (3) În termen de 3 zile de la data depunerii întâmpinării, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1), la data expirării termenului respectiv, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.

(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1) - (4) pot fi reduse de judecător în funcţie de circumstanţele cauzei.

(6) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei.”

 

În cazul în care doriți să vă prezentați în instanță pentru a vă susține întâmpinarea, respectiv, după caz, cererea reconvențională, în conținutul citației veți găsi informații despre data, ora și sala de judecată unde trebuie să vă prezentați.

 

Dacă nu doriți să vă prezentați în instanță, conform art. 223 alin.3 din Codul de procedură civilă, cauza se judecă și în absența dumneavoastră, dacă ați precizat în cerere faptul că doriți ca judecarea acesteia să se facă și în lipsă.