Cazurile în care se aplică scutirea de la plata taxei judiciare de timbru

01.08.2023

 

O.U.G. nr.80/2013 (vezi aici) privind taxele judiciare de timbru prevede următoarele situații în care care nu este necesară achitarea unei taxe judiciare de timbru:

 

  • Art.3

alin.(2) lit.a) prevede faptul că cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie (rezolvarerea ei depinde de soluţia din cererea principală) cererilor în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial.

 

  • Art.29 

(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare (apel) şi extraordinare (recurs, contestație în anulare, revizuire), referitoare la:

 

a) stabilirea şi plata pensiilor (vezi aici și aici), precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

 

b) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social , a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;

 

c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreținere (de exemplu: cerere pentru stabilirea pensiei de întreținere pentru copil minor (vezi aici model) / copil major până la continuarea studiilor (vezi aici model), cererea pentru majorarea pensiei de întreținere, cerere de sistare/reducere pensie de întreținere, cerere întreținere între foști soți);

 

d) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive (reţinere, control judiciar, control judiciar pe cauţiune, arest la domiciliu, arestare preventivă) pe nedrept;

 

e) adopţie ( cerere încuviințare adopție, cerere deschidere procedură adopție internă, cerere încredințare în vederea adopției, cerere de încuviințare adopție internațională, cerere anulare adopție), ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă ( cerere instituire curatelă), consiliere judiciară, tutelă specială, încuviințarea mandatului de ocrotire, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;

 

f) protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;

 

g) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie (vezi aici);

 

h) exercitarea drepturilor electorale;

 

i) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea (A se vedea și Decizia Curții Constituționale nr. 387 / 27 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru);

 

j) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art.2 și art.3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994 (vezi aici), cu modificările ulterioare;

 

k) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România;

 

l) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.

 

(2) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 (vezi aici), republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 (vezi aici), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

 

(4) Acţiunile şi cererile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi ale funcţionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de muncă.

 

(5) Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de către instanţă, ci de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei, nu se percepe taxă judiciară de timbru.

 

  • Art. 30 

(1) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

 

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, în categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe şi din dobânzi şi comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum şi veniturile bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, precum şi veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

 

  • Art. 39 

(1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare (vezi aici model), la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

 

  • Art.43  

(3) Asupra cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru ( vezi aici) instanţa se pronunţă fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului şi părţii adverse, dacă este cazul.

 

(4) Împotriva încheierii, părţile interesate pot formula cerere de reexaminare (vezi aici model), în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.