Plângerea contravențională 

01.08.2022

 

Încălcarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (vezi aici), altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează.Formularea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

 

Conform art.118 alin.(1) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

 

Unde se depune plângerea contravențională?

 

Plângerea contravenţională se depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. În cazul introducerii plângerii la o altă judecătorie, plângerea nu va fi respinsă ci va fi înaintată pe cale administrativă instanţei competente.

 

Referitor la întinderea competenţei instanţei de judecată, aceasta este competentă să efectueze controlul asupra aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare.  

 

Plângerea suspendă executarea amenzii şi a sancţiunii contravenţionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei de la data înregistrării la judecătorie. Așasar, odată cu depunerea plângerii contravenționale trebuie să depuneți și o cerere pentru eliberarea unui certificat de grefă întrucât acest înscris reprezintă dovada înregistrării plângerii pe rolul instanţei.

 

Atenție: Chiar dacă aveți de gând să formulați plângere împotriva procesului-verbal de contravenție, recomandat este să achitați cuantumul amenzii înainte, pentru a beneficia de reducerea de 50%, urmând ca în cuprinsul plângerii să specificați faptul că doriți restituirea sumei plătite. Conform art.28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor „ Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 

Atunci când contravenientul a fost sancţionat cu amendă, odată cu copia procesului-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată, în care se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

 

Dacă v-a fost reținut permisul în momentul aplicării sancțiunii, certificatul de grefă pe care l-ați obținut trebuie prezentat de către dumneavoastră, personal sau prin reprezentant legal, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator va efectua menţiunile în evidenţe şi va restitui permisul de conducere, reţinând dovada înlocuitoare.

 

De exemplu, dacă prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor ați fost sancționat cu sancțiunea principală a amenzii și complementară a reținerii permisului pe o perioadă de 90 zile, puteți să depuneți certificatul de grefă la I.P.J. - Biroul de Poliție Rutier care v-a reținut permisul, moment în care permisul de conducere vă este restituit pe loc ( se suspendă executarea sancțiunilor dispuse prin procesul verbal) pentru toată perioada cât durează soluționarea plângerii contravenționale, pană la pronunțarea unei hotărâri definitive.

 

Atenție : Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate.

 

Cât vă costă judecarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de sancționare?

 

Conform art. 19 din  O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (vezi aici), plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

 

De asemenea, conform art. 9 lit.(k) din  O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea pentru eliberarea certificatului de grefă se taxează cu  1 leu.

 

Ce documente sunt necesare?

 

1. Plângerea contravențională ( vezi aici model plângere);

2. Cerere pentru eliberare certificat de grefă;

3. Copie după cartea de identitate/ paşaport ( pe care trebuie să scrieți mențiunea„ conform cu originalul”);

4. Copie după Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor ( pe care trebuie să scrieți mențiunea„ conform cu originalul”);

5. Dovada plății taxelor judiciare de timbru, în cuantum de 20 lei, respectiv 1 leu.

 

Ce urmează după depunerea plângerii contravenționale?

 

Odată cu depunerea la judecătorie a plângerii contravenționale, veți depune și cerere pentru eliberarea unui certificat de grefă din care rezultă faptul că pe rolul instanței s-a înregistrat un dosar al cărui obiect îl constituie plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție. Certificatul de grefă îl veți depune apoi la organele competente ( de exemplu, în cazul în care procesul-verbal de contravenție a fost încheiat de Inspectoratul de Poliție prin Biroul Rutier și s-a aplicat sancțiunea complementară a reținerii permisului de conducere, prin depunerea certificatului de grefă la Inspectoratul de Poliție se restituie permisul de conducere, pe toată durata desfășurării procesului, până la soluționarea definitivă a cauzei și pronunțarea unei hotărâri în acest sens).

 

Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea dumneavoastră, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

 

Instanţa va verifica dacă ați depus dovada achitării taxei judiciar de timbru în valoare de 20 de lei și vă va transmite citația la adresa indicată de către dumneavoastră în plângere. În cazul în care nu ați achitat cei 20 de lei, instanța vă va pune în vedere în cuprinsul citației să îi achitați pentru a nu vă afla în situația în care vă este respinsă plângerea ca netimbrată.

 

În conținutul citației pe care o să o primiți veți găsi informații despre data, ora, respectiv sala de judecată unde trebuie să ajungeți pentru a vă susține plângerea.

 

Dacă nu doriți să vă prezentați în instanță, conform art. 411 alin.1 pct.2 din Codul de procedură civilă, cauza se judecă și în absența dumneavoastră, dacă ați precizat în cuprinsul plângerii faptul că doriți ca judecarea acesteia să se facă și în lipsă.

 

La termenul de judecată, instanța verifică:

 • dacă este competentă să judece plângerea ( dacă fapta a fost constată în raza de competenţă a acesteia);
 • dacă ați achitat taxa judiciară de timbru;
 • dacă ați introdus plângerea în termenul de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

 

Ulterior, instanța vă va asculta pe dumneavoastră (dacă ați ales să vă prezentați la termenul prevăzut în citație) şi pe celelalte persoane citate, dacă acestea din urmă s-au prezentat, încuviințând și administrând probele propuse de către dumneavoastră și partea adversă, atunci când se apreciază că acestea sunt necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal.

 

Conform art.34 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, dacă nu sunteți mulțumit de hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea, puteți formula apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.

 

Atenție: Dacă instanța vă respinge plângerea, suspendarea exercitării dreptului de a conduce dispusă prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea. Sancţiunea contravenţională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

 

Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul maxim de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea, la serviciul/biroul poliţiei rutiere, care îl va înainta unităţii de poliţie care îl are în evidenţă.

 

Se consideră îndeplinită obligaţia de predare a permisului de conducere şi în cazul în care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termen, la serviciul/biroul poliţiei rutiere. Data care se ia în considerare este data predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la data prezentării titularului înăuntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul poliţiei rutiere la care a înaintat permisul de conducere.

 

În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul prevăzut, durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

 

Sancţiunile contravenţionale

 

Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.

 

Sancțiuni contravenționale principale, conform art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, sunt următoarele:

1. avertismentul (constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale);

2. amenda. 

 

Sancțiuni contravenționale complementare (se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală), conform art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, sunt următoarele:

1. aplicarea punctelor de penalizare;

2. suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;

3. confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop (se dispune de către poliţia rutieră prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii);

4. imobilizarea vehiculului (se dispune de către poliţistul rutier și constă în scoaterea vehiculului în afara părţii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare);

5. radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazul în care acesta este declarat, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonat.

 

Sunt supuse confiscării:

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele ce sunt conform legii autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase sau sonore;

b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule.

 

Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;

d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală;

e) refuză să se legitimeze;

f) se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;

g) nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege.

h) conducătorul vehiculului ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni.

Amenzile contravenționale

 

Plata amenzii

 

Conform art.28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor „ Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 

Unde se poate plăti amenda?

 

Amenzile pot fi achitate prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

 

O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte.

 

Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

 

Plata în numerar (cash/bani gheață) se poate face prin deplasarea efectivă la una din următoarele locații:

1. la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale;

2. la orice oficiu poștal;

3. la CEC Bank.

 

Atenție: Când vă prezentați la ghișeu pentru a plăti să aveți asupra dumneavoastră procesul-verbal de sancționare întrucât la finalul acestuia este precizat contul în care trebuie plătită amenda.

 

Plata online prin:

1. site-ul www.ghiseul.ro;

2. virament bancar în contul precizat la finalul procesului-verbal de sanționare;

3. după caz, site-uri ale primăriilor de plată online (de exemplu: ClujCraiovaOradea).

 

Cum se stabilesc amenzile contravenționale?

 

Conform art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate, iar în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei.

 

Contravenţiilor li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă. Astfel, clasele de sancţiuni sunt următoarele:

a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;

b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;

c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;

d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;

e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă (se aplică persoanelor juridice).

 

Amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni se aplică pentru următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice;

4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;

5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;

6. nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunţă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;

9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată;

10. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;

11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale;

12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului;

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;

15. nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţă sau zăpadă de natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc.

 

 Amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni se aplică pentru următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor;

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase pentru lumina roşie (autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor) sau  pentru lumina albastră ( autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală etc.);

3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;

4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;

6. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;

7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere;

9. nerespectarea obligaţiei de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de deplasare, într-o intersecţie în care circulă şi tramvaie şi de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două şiruri;

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natură a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;

11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate.

 

Amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni este însoțită și de aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

c) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depăşirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazului în care conducătorii vehiculelor încheie o constatare amiabilă de accident sau cazului în care conducătorul de vehicul deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul;

h) ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor.

 

Amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni se aplică pentru următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;

2. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;

3. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

4. nepăstrarea distanţei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus;

5. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni;

6. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;

7. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor;

8. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;

9. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;

10. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;

11. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;

12. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;

13. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;

14. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;

15. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;

16. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi;

17. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege;

18. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deţinerii permisului de conducere, aflat în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia.

 

Amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni este însoțită şi de aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;

c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;

d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.

 

Amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni se aplică pentru următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;

2. conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat;

3. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţă, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;

4. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;

5. neefectuarea verificării medicale periodice;

6. deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;

7. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

8. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

9. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară;

10. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus;

11. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

12. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală;

13. nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe autostrăzi ( pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor şi mopedelor, a tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h; De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de şasiuri şi de autovehicule, manifestaţiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele şi competiţiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile; Mai mult, se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar);

14. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe;

15. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă în baza autorizaţiei pentru probe în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;

16. nerespectarea semnificaţiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibilă;

17. săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;

18. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;

19. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

20. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutieră la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

21. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei;

22. transportul animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor;

23. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

24. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

25. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porţilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

26. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

27. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;

28. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

29. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător;

30. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

31. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit;

32. nerespectarea obligaţiei de comunicare ( ca urmare a solicitării poliției rutiere) în termenul stabilit a unor copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente sau alte date expres cerute sau comunicarea de date inexacte ori incomplete;

33. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;

34. neîndeplinirea de către medic a obligaţiei de a emite bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată atunci când constată că un conducător, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale, respectiv neîndeplinirea de către unitatea ce a constat inaptitudinea a obligației de a comunica rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă.

 

Amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni este însoțită şi de aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;

b) conducerea vehiculului cu deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;

d) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

e) deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept.

 

 Amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni se aplică următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;

2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;

4. neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;

5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere;

7. nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public;

8. nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puţin la starea iniţială;

9. neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele şi conducătorii acestora;

10. necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor;

12. neasigurarea însoţirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite depăşite;

13. nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliţiei rutiere;

15. nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ;

16. practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităţilor, în zona de siguranţă a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menţiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

19. neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;

20. neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;

21. încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;

23. neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a cărei rază de competenţă pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;

24. neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a amenaja drumuri laterale cu acordul administratorului drumului public şi avizul poliţiei rutiere;

25. nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinţa amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliţia rutieră;

26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public şi poliţia rutieră;

27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenţei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;

28. neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare;

29. nerespectarea obligaţiei de comunicare nerespectarea obligaţiei de comunicare ( ca urmare a solicitării poliției rutiere) de către societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit a unor copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute sau comunicarea de date inexacte ori incomplete ;

30. neîndeplinirea de către unitatea medicală autorizată a obligaţiei de a comunica în termen de o zi de la data constatării faptul că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, precum şi medicului trimiţător.

 

 

Conform art. 108 alin (1) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

 

a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă din sens opus;

2. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz;

3. depăşirea cu 10 - 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

4. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

5. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers;

6. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);

7. oprirea neregulamentară;

8. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers.

 

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);

2. depăşirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnificaţiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul staţiilor de tramvai;

6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;

7. staţionarea neregulamentară;

8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;

9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;

10. nerespectarea dispoziţiilor privind interzicerea transportării copiilor în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă;

 

c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate;

2.refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;

3. depăşirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

5. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat;

6. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video.

 

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;

2. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;

3. depăşirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;

5. circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de circulaţie pe autostradă;

6. staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate;

7. executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulaţia sau traversarea de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile;

8. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;

9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulaţie;

10. pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulaţiei în interiorul intersecţiei.

Măsuri tehnico-administrative

 

Conform art. 97 din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, poliţistul rutier poate dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

 

a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora (se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie);

 

b) retragerea permisului de conducere ( în cazul în care persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical/psihologic pentru a conduce), a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

 

c) anularea permisului de conducere atunci când:

- titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

- titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile următoare:

 • punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat;
 • conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România;
 • conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România;
 • conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe;
 • refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice;
 • părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie;
 • participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice;
 • aşezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic;
 • lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanţe periculoase.

- titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă;

- permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă;

- permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

 

d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar.

Nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției

 

Conform art.16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:

- data şi locul unde este încheiat;

- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;

- numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului;

- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;

- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat pagube materiale;

- posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea;

- în cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătat: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent;

- în cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal: numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia;

- în situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

 

În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

 

Nulitatea absolută a procesului-verbal de constatare a contravenției

 

Conform art.17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 „ Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”

 

Nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției

 

În ceea ce privește celelalte menţiuni ce trebuiesc cuprinse în mod obligatoriu în procesul-verbal de constatare a contravenței, lipsa acestora atrage nulitatea relativă a procesului-verbal, după cum urmează:

- lipsa datei şi locului unde este încheiat procesul-verbal de contravenție - nulitatea poate interveni doar în cazul în care contravenientul face dovada unei vătămări ca urmare a acestor lipsuri, ce nu poate fi acoperită decât prin anularea procesului-verbal ( de exemplu, precizarea eronată a datei poate produce o vătămare persoanei sancționată prin faptul că nu îi oferă acesteia șansa de a achita amenda la valoarea jumătății minumului prevăzut de lege în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal);

- neconsemnarea, în cuprinsul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, a intervalului de timp în care acesta este suspendat şi a temeiului juridic;

- lipsa menţiunii instituţiei din care face parte agentul constatator poate atrage nulitatea relativă tot în condiţiile demonstrării unei vătămări. Cu toate acestea, câtă vreme agentul constatator şi-a precizat numele, prenumele şi calitatea, fiind uşor de stabilit din cadrul cărei instituţii publice face parte, este puţin probabil să poată fi demonstrată o vătămare. Mai mult, în majoritatea situaţiilor, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se prezintă sub forma unui tipizat, în antetul acestuia fiind înscris numele instituţiei;

- neconsemnarea datelor personale ale contravenientului (altele decât numele şi prenumele acestuia) din actul de identitate; lipsa precizării domiciliului nu poate atrage nulitatea relativă a procesului-verbal, dacă celelalte aspecte consemnate pot conduce la identificarea fără dubiu a persoanei;

- lipsa menţionării orei în procesul-verbal de contraventie poate atrage nulitatea relativă a doar în condiţiile în care această oră este esenţială pentru întrunirea conţinutului constitutiv al contravenţiei. De exemplu, la ora reținută în procesul-verbal de contravenție dvs. vă aflați în altă localitate;

- arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite – conform practicii constante a instanţelor de judecată,  lipsa acestor precizări nu va atrage nulitatea relativă a procesului-verbal întrucât vătămarea pe care au suferit-o persoanele sancţionate ca urmare a acestei omisiuni va fi acoperită direct în faţa instanţei de judecată, care va putea reindividualiza sancţiunea aplicată, dacă reţine circumstanţe faptice atenuante;

- neprecizarea actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei va atrage nulitatea relativă a procesului întrucât vătămarea este evidentă şi echivocul asupra actului normativ nu poate fi acoperit. În absenţa unei încadrări juridice detaliate, poate fi incidentă nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă normele de incriminare conţin o multitudine de articole, alineate, puncte şi litere, iar contravenţiile pe care le stabilesc sunt similare;

- neindicarea societăţii de asigurări în situaţia în care  fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, a posibilităţii achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, precum şi a termenului de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea, sunt susceptibile de a atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de contravenţie.

 

După consemnarea tuturor menţiunilor analizate mai sus, potrivit art.19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

 

Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.