Cum dau pe cineva în judecată?01.08.2022

 

Conform art. 192 alin. 1 din Codul de procedură civilă „ Pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecată.”Pasul 1. Alegeți modelul de cerere de chemare în judecată potrivit

În funcție de problema pe care doriți să o adresați spre soluționare instanței, trebuie mai întâi să alegeți modelul de cerere de chemare în judecată de care aveți nevoie ( vezi aici).

Pasul 2. Redactați cererea de chemare în judecată

Completați modelul de cerere de chemare în judecată conform instrucțiunilor din cuprins.

 

Conform art.194 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă:

 

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale dumneavostră, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de către dumneavoastrăDe asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.  Dacă locuiți în străinătate, precizați şi domiciliul ales în România unde urmează să vi se facă toate comunicările privind procesul.

 

b) dacă este cazul, numele, prenumele şi calitatea celui care vă reprezintă în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151 din Codul de procedură civilă, se va alătura cererii (procură, împuternicire etc.).

 

c) obiectul cererii şi valoarea lui, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.

 

Pentru imobile se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104 din Codul de procedură civilă, respectiv valoarea lor se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislaţiei fiscale, iar în cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită se vor lua în considerare înscrisurile prezentate şi explicaţiile date de părţi.

 

Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea reconvențională se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

 

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

 

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.

 

Când doriți să vă dovediți cererea prin înscrisuri, trebuie să atașați fiecărui exemplar al cererii de chemare în judecată copii după înscrisurile ( probele) pe care le-ați nominalizat în cererea dumneavoastră. Fiecare înscris trebuie certificat pentru conformitate cu originalul ( adică dumneavoastră trebuie să scrieți, în josul paginii sau unde se poate și este vizibil, pe fiecare pagină, mențiunea „ Conform cu originalul” și semnați lângă această mențiune). Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.

 

În cazul în care doriți să vă dovediți cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul reclamantului/celorlalte persoane față de care ați formulat pretenții, cereți înfăţişarea în persoană a acestora, dacă sunt persoane fizice. Dacă acestea/o parte dintre acestea sunt persoane juridice, vor răspunde în scris la interogatoriul pe care va trebui să îl ataşati cererii de chemare în judecată.

 

Când doriți dovada cu martori, trebuie să le precizați numele, prenumele şi adresa, precum și, dacă este cazul, şi adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

 

f) semnătura.

 

Nu vă faceți griji, conform art.152 din Codul de procedură civilă „ Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greşită.”

 

De asemenea, conform art.131, respectiv art.132 din Codul de procedură civilă, la primul termen de judecată, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece cauza, iar dacă instanţa se declară necompetentă, dosarul este trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente.

Pasul3. Timbrați cererea de chemare în judecată

Conform art.148 alin.6 din Codul de procedură civilă „ Cererile adresate instanţelor judecătoreşti se timbrează, dacă legea nu prevede altfel”.

 

Trebuie mai întâi să calculați taxa judiciară de timbru ( vezi aici) pe care va trebui să o achitați, în cazul în care acțiunea / cererea dumneavostră nu se află într-unul dintre cazurile de scutire de la plată.

 

Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat (înainte de depunerea la instanță a acțiunii/ cererii), în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale (municipiu/oraș/comună) în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

 

Dacă nu aveți nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale (municipiu/oraș/comună) în care se află sediul instanţei ( vezi aici harta) la care se introduce acţiunea sau cererea.

 

Plata în numerar (cash/bani gheață) se poate face prin deplasarea efectivă la una din următoarele locații:

1. la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale  de la domiciliul/reşedinţa/sediul social al persoanei fizice/juridice ce trebuie să achite taxele; ( mergeți la ghișeu și vă exprimați dorința de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantumul dorit, apoi păstrați chitanța originală pentru că aceasta este dovada achitării taxei judiciare de timbru (vezi întrebarea nr.4);

2. la orice oficiu poștal, prin mandat poștal, indiferent de locul unde are domiciliul/reşedinţa/sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele. Precizări:

* vă costă suplimentar 5 lei și trebuie să cunoașteți codul unic de înregistrare ( vezi aici) și contul pentru plata taxei judiciare de timbru al municipiului / orașului / comunei unde își are domiciliul/reşedinţa/sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele;

* dacă achitați taxa pentru altcineva trebuie să menționați în mandat numele persoanei ce are obligația să achite taxa;

* dacă este vorba despre un proces deja început, se precizează, în plus, denumirea instanței unde este introdusă acțiunea și numărul dosarului de instanță.

3. la anumite agenții CEC Bank. Precizări: 

* trebuie să cunoașteți codul unic de înregistrare și contul pentru plata taxei judiciare de timbru al municipiului / orașului/ comunei unde își are domiciliul /reşedinţa / sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele;

* dacă achitați taxa pentru altcineva trebuie să menționați în mandat numele persoanei ce are obligația să achite taxa;

* dacă este vorba despre un proces deja început, se precizează, în plus, denumirea instanței unde este introdusă acțiunea și numărul dosarului de instanță.

4. în anumite cazuri, la Ghișeele pentru plata taxelor judiciare de timbru amenajate în incinta instanțelor ( cel mai bine este să sunați înainte să vă deplasați la sediu instanței pentru a afla programul exact).

 

Plata prin virament bancar se face în contul municipiului / orașului/ comunei unde își are domiciliul/ reşedinţa/ sediul social persoana fizică/ juridică ce trebuie să achite taxele. Precizări:

1. trebuie să cunoașteți codul unic de înregistrare ( vezi aici) și contul pentru plata taxei judiciare de timbru al municipiului/ orașului/ comunei unde își are domiciliul/reşedinţa/sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele;

2. trebuie să menționați la detaliile plății faptul că aceasta reprezintă taxa judiciară de timbru;

3. dacă achitați taxa pentru altcineva trebuie să menționați numele persoanei ce are obligația să achite taxa;

4. dacă este vorba despre un proces deja început, se precizează, în plus, denumirea instanței unde este introdusă acțiunea și numărul dosarului de instanță;

5. orice taxă de timbru platită prin virament bancar ce va fi depusă la dosarul de instanță trebuie să poarte viza băncii (extrasul trebuie ștampilat de bancă).

 

Plata on-line prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro. Precizări:

1. selectați „Plata fără autentificare” din jos-ul paginii www.ghiseul.ro pentru a câștiga timp, însă anumite instituții nu acceptă decât plata prin autentificare ceea ce implică accesarea secțiunii „ Solicitare date de acces” conform manualului de utilizare;

2. selectați județul, la secțiunea Tip  instituție selectați „ Impozite și taxe locale”, la secțiunea Instituție selectați municipiului /orașului/comunei unde își are domiciliul/reşedinţa/sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele, respectiv contul de „ Taxe judiciare de timbru și alte taxe”;

3. plata online nu este mereu posibilă întrucât anumite municipii/ orașe/ comune nu au înregistrat pe site-ului www.ghiseul.ro contul pentru plata taxei de timbru.

Pasul 4. Depuneți cererea de chemare în judecată

Cererea adresată instanţei împreună cu chitanța reprezentând plata taxei de timbru, poate fi depusă:

 

a) personal, la registratura instanței ( pur și simplu vă deplasați la sediul instanței unde trebuie depusă cererea și căutați/întrebați acolo unde este registratura; verificați înainte care este programul de la registratură - vezi aici).

 

b) prin reprezentant convențional (persoană pe care ați împuternicit-o prin procură / împuternicire să vă reprezinte/să depună cererea pentru dvs.) ;

 

c) prin poştă, cu confirmare de primire și , în mod ideal, cu conținut declarat sau prin curier;

 

d) prin fax sau prin poşta electronică; cererea se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea de către lucrătorul de la registratura instanței a ştampilei de intrare.

 

Dacă taxa judiciară de timbru are o valoare mare, cel mai sigur este să depuneți chitanța originală la registratura instanței, întrucât prin ștampila cu numărul de înregistrare ce vi se aplică pe cererea de chemare în judecată/adresa de înaintare aveți dovada depunerii.

 

Precizări:

 

* cererea de chemare în judecată se va întocmi în atâtea exemplare câte părți sunt și un exemplar pentru instanță ( de exemplu: dacă vreți să dați în judecată două persoane, cererea va fi întocmită în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte adversă, unul pentru instanță și unul îl păstrați dumneavoastră, pentru că pe acest din urmă exemplar vă va pune lucrătorul de la registratură o ștampilă cu numărul de înregistrare);

 

* pe exemplarul de cerere pentru instanță, la care va fi atașată chitanța originală a taxei judiciare de timbru, scrieți cu creionul în partea de sus mențiunea „ Pentru instanță”, iar pe exemplarele pentru părțile adverse, la care va fi atașată câte o copie de pe chitanță, scrieți în partea de sus mențiunea „ Pentru comunicare” ( acest pas este necesar pentru ca lucrătorul de la registratură să păstreze chitanța originală de plată a taxei judiciare de timbru la dosarul instanței);

 

* pe lângă chitanța ce certifică plata taxei judiciare de timbru, trebuie să atașați fiecărui exemplar al cererii de chemare în judecată copii după înscrisurile ( probele) pe care le-ați nominalizat în cererea dumneavoastră, fiecare înscris trebuie certificat pentru conformitate cu originalul ( adică dumneavoastră trebuie să scrieți, în josul paginii sau unde se poate și este vizibil, pe fiecare pagină, mențiunea „ Conform cu originalul” și semnați lângă această mențiune). Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat;

 

* nu vă faceți griji în privința taxei judiciare de timbru. Dacă cererea a fost insuficient timbrată sau pur și simplu ați omis să o timbrați, instanța vă va trimite o comunicare prin care vă va pune în vedere să faceți dovada achitării taxei judiciare de timbru. Astfel, veți achita taxa corespunzătoare, iar chitanța originală o veți putea depune la registratura instanței cu adresă de înaintare ( adresa o întocmiți în două exemplare, întrucât dumneavoastră trebuie să păstrați dovada depunerii, respectiv exemplarul pe care lucrătorul de la registratură vă pune ștampila cu numărul de înregistrare); adresa se poate formula astfel:

 

Denumirea instanței...

Nr. dosarului....

          Domnule Președinte,

Subsemnatul…………………..reclamant/ pârât în dosarul nr…………...înregistrat pe rolul judecătoriei/tribunalului/curții de apel …….     depun atașată prezentei chitanța nr……. , reprezentând dovada de plată a taxei judiciare de timbru în valoare de ……..

Dată ………..Semnătură

 

 

Pasul 5. Așteptați să vă vină citația acasă

În conținutul citației veți găsi informații despre data, ora, respectiv sala de judecată unde trebuie să mergeți pentru a vă susține cererea/acțiunea.

 

Dacă nu doriți să vă prezentați în instanță, conform art. 411 alin.1 pct.2 din Codul de procedură civilă, cauza se judecă și în absența dumneavoastră, dacă ați precizat în cererea de chemare în judecată faptul că doriți ca judecarea acesteia să se facă și în lipsă.